Organizátor súťaže
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (ďalej ako „Organizátor“), Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
O súťaži
Organizátor vyhlasuje súťaž pod názvom „Hľadaj poklady Liptova“ (ďalej ako „súťaž“), ktorá je určená všetkým návštevníkom a obyvateľom regiónu. Do žrebovania budú zaradené všetky strany s vyplnenými osobnými údajmi, ktoré boli odovzdané na vybraných miestach, so správne zakreslenými odpoveďami (symbolmi) z minimálne 3 hádaniek, ktoré boli ukryté v truhličkách.
Priebeh súťaže
 1. Záujemcovia môžu hľadať truhličky s hádankami od 8.júna do 30. septembra 2015.
 2. Ak hádanku rozlúštia, odpoveď (symbol) zakreslia do vyznačených políčok na strane 17 brožúry „Hľadaj poklady Liptov“.
 3. Stranu 17 so správne zaznačenými 3 rôznymi odpoveďami (symbolmi) odovzdajú na vybraných miestach (zoznam je uvedený na strane 18 brožúry „Hľadaj poklady Liptova“) a získajú mešec s liptovským pokladom a malú od menu pre rodiča v podobe liptovských špecialít.
 4. Na strane 18 vyplnia osobné údaje.
 5. Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek nesprávne zadané údaje (meno a priezvisko, mesto, mailová adresa), resp. zmenu údajov, zo strany výhercov, ktoré by malo za následok, že výhra nebude riadne odovzdaná, resp. doručená výhercovi. V takýchto prípadoch výhry prepadávajú v prospech Organizátora a výhercom zanikajú akékoľvek nároky na dodatočné uplatnenie si výhry voči Organizátorovi.
 6. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie Organizátora súťaže konečným rozhodnutím.
 7. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 8. Každá fyzická osoba môže vyhrať iba jednu vecnú cenu, ale môže byť zaradená do žrebovania toľkokrát, koľko lístkov odovzdala.
 9. Výhry budú výhercom s bydliskom v Liptovskom Mikuláši odovzdané v sídle Organizátora oproti predloženiu platného dokladu totožnosti a oproti podpisu výhercu na preberacom protokole, alebo oproti podpisu zákonného zástupcu výhercu v prípade neplnoletej osoby. Títo výhercovia budú Organizátorom vyzvaní na prebratie výhry vrámci mailového upovedomenia o výhre, ku ktorému dôjde do 10 dní odo dňa žrebovania výhercov.
 10. Ostatným výhercom budú výhry zaslané doporučene prostredníctvom pošty, resp. zásielkovej služby, do vlastných rúk do 8 týždňov odo dňa upovedomenia o výhre alebo osobne na základe predchádzajúcej dohody.
 11. Za vyrovnanie prípadných daňových záväzkov vyplývajúcich z výhry je zodpovedný sám výherca.
 12. Účasťou v súťaži účastník súťaže súhlasí s uvedenými podmienkami súťaže.
Výhry v súťaži
 1. Hlavné výhry predstavujú:
  1. Víkendový pobyt s polpenziou pre rodinu (2+2) Hotel*** Koliba Gréta, Liptovská Sielnica
  2. Vyhliadkový let ponad Liptov pre 3 osoby Heliport Liptov
  3. 4 x 1-dňový skipas na zimnú sezónu 2015/2016 JASNÁ Nízke Tatry, Demänovská dolina
  4. 2 x vstup Tropical Packet Aquapark Tatralandia, Liptovský Mikuláš
  5. 2 x vstup Sea & Fun Packet GINO PARADISE Bešeňová
  6. 2 x 1-dňový skipas na zimnú sezónu 2015/2016 Ružomberok-Malinô Brdo
  7. AQUA-VITAL balíček (vonkajšie bazény + vitálny svet na 3,5 hod.) pre celú rodinu KÚPELE LÚČKY, a.s.
  8. AQUA-VITAL balíček (vonkajšie bazény + vitálny svet na 3,5 hod.) pre celú rodinu KÚPELE LÚČKY, a.s.
  9. Turistický ruksak McKINLEY Airtour 28 Intersport, Liptovský Mikuláš
  10. Trekingové paličky McKINLEY Discovery Intersport, Liptovský Mikuláš
  11. 2 x multifunkčná šatka Intersport, Liptovský Mikuláš
  12. Darčekový kôš plný tradičných liptovských produktov SÝPKA, Liptovský Mikuláš
  13. Balíček BIO produktov EkoFarm, Važec
 2. Žrebovanie hlavných výhier bude realizované prostredníctvom Organizátora.
 3. V prípade, ak nebude možné mailom zastihnúť výhercu v lehote do 10 dní odo dňa prvého mailového pokusu o kontakt, uplynutím predmetnej lehoty stráca výherca právo na uplatnenie si výhry.
 4. V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel súťaže alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote, budú žrebovaní náhradní výhercovia.
 5. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu. Výhercovia, ktorí v čase získania informácie o výhre nedosiahnu vek 18 rokov, musia byť pri uplatnení a prevzatí výhry zastúpení svojimi zákonnými zástupcami
Žrebovanie hlavných výhier
 1. Žrebovanie o hlavné výhry prebehne dňa 15. 10. 2015 náhodným žrebovaním v poradí od najvyšších výhier k najnižším. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Organizátora.
 2. Do žrebovania o hlavné výhry budú zaradené všetky vyplnené strany z brožúry „Hľadaj poklady Liptova“, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže a boli odovzdané v rámci riadneho termínu trvania súťaže.
 3. Každý účastník súťaže môže vyhrať iba jednu hlavnú výhru (hodnotovo vyššiu). V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy priezvisko a mailová adresa.
 4. Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke www.visitliptov.sk najneskôr 22. 10. 2015.
 5. Organizátor uverejní meno, priezvisko a obec/mesto výhercu. Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 8 týždňov odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Organizátora a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, a ni nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe.
Ochrana osobných údajov
 1. Účastníci súťaže prihlásením do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, vek, mailová adresa, atď.), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry po jej skončení.
 2. Tieto osobné údaje môžu byť spracované a použité na marketingové účely Klastra LIPTOV a OOCR REGION LIPTOV.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov nie je počas trvania súťaže odvolateľný.
 4. Výhra a výhody získané v súťaži nie sú právne vymáhateľné.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo, pre prípad podozrenia z porušenia týchto podmienok súťaže, účastníkovi súťaže odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže
 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
 2. Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto pravidlá sú v rámci súťaže považované za jediné úplné a konečné.
 2. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky.
 3. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.
 4. V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.
 5. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Organizátor požadovať od zákonných zástupcov tohto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.
 6. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa súťaže, pravidiel súťaže čiakýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné, stanovisko Organizátora.
 7. Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Organizátora www.visitliptov.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Organizátora.
V Liptovskom Mikuláš, dňa 01. 06. 2015