Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi Oblastnou organizáciou cestovného ruchu REGION LIPTOV (ďalej len „OOCR REGION LIPTOV“) a držiteľom regionálnej zľavovej karty LIPTOV Region CARD  (ďalej len „držiteľ karty“).

1.1 Definícia produktu – regionálna zľavová karta „LIPTOV Region Card“

Regionálna zľavová karta LIPTOV Region Card (ďalej len „LIPTOV Card“) je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške do 100% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke LIPTOV Card sú zmluvnými partnermi LIPTOV Card (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu LIPTOV Card vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR REGION LIPTOV spolu so združením cestovného ruchu Klaster LIPTOV (ďalej
len „Klaster LIPTOV“).

1.2 Držiteľ karty

 • 1.2.1 Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú LIPTOV Card na autorizovanom predajnom mieste. Karta je neprenosná, vydaná je na meno jej držiteľa. Čerpanie  zliav a výhod LIPTOV Card tretími osobami je zakázané.
 • 1.2.2 V prípade predaja karty cez internet alebo cez niektoré zmluvné predajné miesto môže byť karta nahradená za vymeniteľný „voucher“ v tlačenej podobe. Po predložení tohto „vouchera“ u vybraných predajcov získa jeho držiteľ originálnu LIPTOV Card.

1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“

Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a vydávajú ju spoločne OOCR REGION LIPTOV a Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý držiteľ, ktorý získal LIPTOV Card. V sprievodcovi s mapou sú uvedené všetky partnerské výletné miesta, atraktivity a zariadenia s krátkym popisom ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, odporúčanými tipmi a frekvenciou využitia LIPTOV Card.

1.4 Predajná cena LIPTOV Card

LIPTOV Card je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach a internetovej stránke visitliptov.sk.

1.5 Uzavretie zmluvy

Zmluvný vzťah („LIPTOV Card – zmluva“) medzi OOCR REGION LIPTOV a držiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji LIPTOV Card, pri získaní LIPTOV Card zadarmo pri splnení podmienok ustanovených OOCR REGION LIPTOV predajcom karty alebo výmene „voucheru“ na predajnom mieste. Na predajnom mieste bude meno a priezvisko spolu s čiarovým kódom a unikátnym číslom uvedené na zadnej strane LIPTOV Card.

1.6 Predajné miesta

Predajnými miestami sú vybrané výletné miesta a atraktivity ponúkané v LIPTOV Card, zmluvné ubytovacie zariadenia, informačné centrá v regióne Liptov a iné zariadenia, ktoré sú predajcom karty na základe zmluvného vzťahu s OOCR REGION LIPTOV.1.7 Práva držiteľa karty

1.7

 • 1.7.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti LIPTOV Card využívať všetky zľavnené služby zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej v sprievodcovi. Prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení nie je OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV. Platný je popis ponúkaných služieb,
  otváracia doba a prevádzková kapacita uvedená v sprievodcovi.
 • 1.7.2 Výletné miesto, atraktivita ako aj gastronomické zariadenie sú oprávnené podrobiť kontrole držiteľa LIPTOV Card a overiť jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať držiteľ karty, po tom, čo na vstupe predloží LIPTOV Card a platný preukaz totožnosti s fotografiou. Každé použitie LIPTOV Card je v danom výletnom mieste, atraktivite a zariadení registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do pretlačeného formulára.
 • 1.7.3 Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera LIPTOV Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia
  s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a  nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov LIPTOV Card a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom LIPTOV Card a držiteľom karty upravujú platné obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

1.8 Povinnosti držiteľa karty

Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. LIPTOV Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje OOCR REGION
LIPTOV k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.10.

1.9 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

 • 1.9.1 K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov LIPTOV Card môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má OOCR REGION LIPTOV a Klaster Liptov s partnerom LIPTOV Card právo predčasne ukončiť spoluprácu. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi OOCR REGION LIPTOV alebo Klaster LIPTOV v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke visitliptov.sk.
 • 1.9.2 Zmena cien služieb u partnera je vyhradená. OOCR REGION LIPTOV ani Klaster LIPTOV nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov LIPTOV Card a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov LIPTOV Card je nemenná počas celej turistickej sezóny, počas ktorej partner poskytuje zľavy pre držiteľa LIPTOV Card.

1.10 Doba platnosti zmluvy

 • 1.10.1 LIPTOV Card-zmluva platí počas doby platnosti LIPTOV Card (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Platnosť karty je neobmedzená. Držiteľ karty je oprávnený využívať LIPTOV Card počas doby platnosti zmluvy a LIPTOV Card.
 • 1.10.2 Držiteľ karty a OOCR REGION LIPTOV sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať LIPTOV Card-zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. OOCR REGION LIPTOV je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. Držiteľ karty je povinný LIPTOV Card bez odkladu vydať.
 • 1.10.3 Prenos bonusových služieb od zmluvných partnerov do ďalšej bezprostredne nasledujúcej turistickej  sezóny bude automaticky možný po ukončení aktuálnej turistickej sezóny.

1.11 Strata/ krádež

Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OOCR REGION LIPTOV, ktorý kartu okamžite zablokuje. Držiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová karta.

1.12 Ochrana dát

Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Držiteľ karty je pri vystavovaní LIPTOV Card povinný vypísať „Osobný formulár držiteľa karty“ (ďalej len „osobný formulár“), kde uvedie svoje osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska, emailovú adresu (ďalej len „údaje“). V prípade,
že držiteľ nadobudol LIPTOV Card pri ubytovaní u niektorého zmluvného ubytovateľa, je potrebné do osobného formulára uviesť aj termín pobytu. Súhlas s používaním osobných údajov zo strany Klastra LIPTOV na marketingové účely vyjadruje držiteľ karty svojím podpisom na osobnom formulári. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky LIPTOV Card. Klaster LIPTOV sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho
systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami. Klaster LIPTOV sa zaväzuje, že údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám. Poskytovanie údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom držiteľa karty.

1.13 Miesto plnenia a miesto súdneho konania

V prípade súdnych sporov platí výhradne slovenské právo. Za miesto súdneho konania pre LIPTOV Card zmluvy bol určený príslušný Okresný súd Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 1. 5. 2015.