Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu, Združenie turizmu Terchová a Moravskoslezský klastr cestovního ruchu (KLACR o.s.) realizujú v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007-2013 projekt s názvom:Učiace sa regióny spolu s marketingovou kampaňou „Zážitky bez hraníc“.

Projekt „UČIACE SA REGIÓNY“ je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu  a vlastného spolufinancovania.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 387 912,48 €, z toho 308 909,27 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 24 489,82 EUR. Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu tvorí nie viac ako 40 759,10 EUR.

Informácie o projekte

Projekt „UČIACE SA REGIÓNY“ spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská Republika – Česká republika 2007-2013.

Hlavným cieľom projektu je posilniť vzájomnú výmenu informácií a kooperáciu prostredníctvom využívania best practises kľúčovými aktérmi cezhraničného regiónu v oblasti cestovného ruchu. Projekt prispeje k zvyšovaniu vzdelanosti a postupnému zníženiu miery nezamestnanosti v česko-slovenskom prihraničí.

Špecifické ciele projektu:

 • 1.Prekonať vzájomné bariéry informovanosti a prispieť k budovaniu učiacich sa organizácií na základe výmeny skúseností a reálnych príkladov z praxe.
 • 2.Vytvoriť stálu platformu – verejné internetové fórum na výmenu skúseností a zdieľanie informácií.
 • 3.Vytvoriť sieť aktérov rozvoja cestovného ruchu na oboch stranách hranice za účelom budúcej spolupráce a koordinácie na úrovni turistických destinácií
 • 4.Cielené zvýšenie informovanosti medzi prihraničnými regiónmi prostredníctvom spoločných marketingových kampaní zo zameraním na návštevníkov spoza hraníc.

Aktivity projektu

1. Séria workshopov a školení na témy podpory riadenia cestovného ruchu

 • a) Destinačný manažment a marketing
 • b) Rezervačné systémy a ich uplatnenie
 • c) Zľavové produkty – ich vytváranie, používanie, propagácia
 • d) Web prezentácia a iné formy e-reklamy
 • e) Tvorba produktových balíkov

2. Vytvorenie portálu
Verejné fórum na zabezpečenie informovanosti a otvorenie odbornej diskusie o aktuálnych problémoch CR.

 3. Tvorba odborných analýz na zvyšovanie kvality cezhraničného turizmu

 • a) Trendy cestovného ruchu v SR a ČR v porovnaní s EÚ
 • b) Analýza spokojnosti a potreby zákazníkov SR
 • c) Analýza spokojnosti a potreby zákazníkov ČR

4. Marketingová kampaň „Zážitky bez hraníc“
Bilboardová kampaň, rádio spoty, inzercia v printových médiách, web marketing

loga_program_ERDF